Vilja Linneas Sarkomfond

På finska heter fonden Vilja Linnean Sarkoomarahasto. På engelska heter fonden Vilja Linnea’s Sarcomafund och på svenska Vilja Linneas Sarkomfond. Utöver namnet kan fonden använda Sarkomfonden som ett sekundärt kännetecken i sin verksamhet.

Sarkomfonden är en av Medicinska Stiftelsen i Finlands fonder.

Sarkomfonden är grundad 27.4.2023.

Sarkomfondens syfte

Syftet med Vilja Linneas Sarkomfond är

  1. öka medvetenhet om sarkomcancer,
  2. stödja nationellt och internationellt samarbete och nätverkande gällande sarkom, och
  3. stödja forskning, utbildning och behandlingsutveckling gällande sarkom.

Sarkomfondens medel måste användas för att uppfylla Sarkomfondens syfte. För att uppfylla sitt syfte samlar Sarkomfonden aktivt in medel.

För att uppfylla sitt syfte kan fonden

  1. anordna seminarier och utbildningstillfällen, delta som en aktiv aktör i evenemang som andra aktörer inom branschen arrangerar samt dela och publicera sarkomrelaterad information,
  2. stödja samarbete och nätverkande mellan operatörer inom branschen, samt
  3. dela ut stipendier och resestipendier.

Sarkomfondens stipendieansökningar går igenom Medicinska Stiftelsens utvärderingsprocess. Medicinska Stiftelsens styrelse beslutar om stipendierna efter att höra Sarkomfonden.

Sarkomfondens ledarskap

Sarkomfonden förvaltas och representeras av styrgruppen för Sarkomfonden. Styrgruppen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och minst två ledamöter är närvarande.

Medicinska Stiftelsens ombud har rätt att yttra sig och närvara vid styrgruppens möten.

Sarkomfondens styrgrupp upprättar en årlig handlingsplan och tillhörande budget, som diskuteras och godkänns av Medicinska Stiftelsens styrelse vid dess möte.

Sarkomfondens praktiska uppgifter sköts av Sarkomfondens chargé-d’affaires på grundval av beslut och instruktioner från Sarkomfondens styrgrupp.

Styrgruppen beslutar om medelanaskaffning och de åtgärder som ska vidtas för att genomföra syftet med Sarkomfonden och deras finansiering, exklusive de stipendiebeslut som fattas av Medicinska Stiftelsen efter att den hört Sarkomfonden.

Sarkomfondens styrgrupp har till uppgift att säkerställa att Sarkomfonden uppfyller sitt syfte. Styrgruppen upprättar varje år en handlingsplan som beskriver verksamheten och målen på allmän nivå alltid tre år framåt och på exakt nivå ett år framåt. Handlingsplanen innehåller inte bara de åtgärder som ska vidtas för att uppnå syftet, utan också de mål och planer som är relaterade till utvecklingen av Sarkomfondens verksamhet.

Styrgruppens ordförande och Sarkomfondens chargé-d’affaires har rätt att underteckna tillsammans och ensamma.

Sarkomfondens styrgrupp består av
Harri Virtanen, ordförande
Riitta Huuhtanen, vice ordförande
Mirja Alve, Sarkomfondens chargé-d’affaires
Katiye Vuorela, styrgruppens ledamot
Hanna Alve, styrgruppens ledamot
Mona Åhlfors, styrgruppens ledamot
Pekka Kejo, Medicinskt kunnande
Jouni Lounasmaa, Medicinska Stiftelsen i Finlands ombud

Medelanskaffning

Sarkomfonden är i likhet med övriga fonder en del av Medicinska Stiftelsens ekonomiska förvaltning och investeringsverksamhet. Sarkomfondens medel investeras som en del av Medicinska Stiftelsens investeringstillgångar i enlighet med den investeringsplan som gäller vid tidpunkten. Medicinska Stiftelsen har inkluderat Sarkomfonden i sitt eget insamlingstillstånd och ansvarar för rapporteringen till myndigheterna.